Projecte competencial i multilingüe

PROJECTE COMPETENCIAL I MULTILINGÜE PER A EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 • Millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’anglès
 • Afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa a través d’un currículum que
  utilitzi la llengua estrangera com a mitjà d’aprenentatge de continguts d’altres àrees
  curriculars no lingüístiques.
 • Propiciar el treball en equip entre els diferents departaments del Centre.
 • Desenvolupar la capacitat de comprensió.
 • Potenciar l’aprenentatge dels idiomes en resposta a les expectatives i necessitats de les
  famílies.

 

 • Coneixements del medi (2 h. en anglès i 1 h. en català)
 • Educació Plàstica (1 h.)
 • Educació física. (2 h.)
 • Llengua anglesa (2 ó 3 h.)
 • Science (1 h.)

 

 • Coneixements del medi (2 h. en anglès i 1 h. en català)
 • Educació plàstica (1 h.)
 • Educació física. (2 h.)
 • Llengua anglesa (2 ó 3 h.)
 • Science (1 h.)
 • FRANCÈS A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA, (2 h.)
 • Llengua anglesa. (2 ó 3 h.)
 • Science (1 h.)
 • Filosofia ( 2 h.)
 • Naturals (3 h.)
 • Matemàtiques (2 h.)
 • FRANCÈS A TOTA L’ESO: 4 hores. (1 h. per curs)

 

A partir d’un enfoc integrador, apropant a l’alumne a situacions contextualitzades de la
seva pròpia experiència o dels seus coneixements previs, alternant activitats diverses, tals
com:

 

 • Observació
 • Comprensió
 • Expressió
 • Reflexió
 • Valoració

 

Tot això, s’aconsegueix a través de l’actuació dels mestres mitjançant una metodologia activa enfocada a la participació dels alumnes.
Al llarg del procés educatiu, estimularem a l’alumne a través del reforç positiu, valorant els
èxits aconseguits.
Aquesta metodologia, s’adequarà a les necessitats i característiques individuals de cada
alumne, es a dir, atendrà a la diversitat, mitjançant activitats de reforç a l’aula per als alumnes
amb dificultats d’aprenentatge i d’ampliació pels alumnes amb bones capacitats
d’aprenentatge.