BANNER-SISE-2015-2016

Cada any es convoca la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l’ESO. Aquesta prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per els alumnes, les famílies i els centres i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria.

 

Procediment i calendari


Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d’acord amb el calendari següent:

 

proves6calendari

 

Alumnes que han de fer la prova


Els alumnes de sisè curs d’educació primària de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova.

No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució en els casos següents:

  • Alumnes nouvinguts que procedeixen d’un país estranger, que s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
  • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
  • Alumnes amb malaltia prolongada que no poden assistir al centre.

El centre pot proposar que els alumnes que reuneixen alguna d’aquestes circumstàncies estiguin exclosos de fer la prova, o bé que facin alguna o totes les proves, amb correcció interna o externa.

Més informació aquí

 

 

0 Likes
579 Views

Comments are closed.