Per què escollir-nos? 

Perquè som diferents

 

Estaré preparant bé els meus fills/filles per al futur?

La resposta a aquesta pregunta la té l’Escola Aloma, perquè a més, ho farem junts, escola i família.

 

Per què quan acollim a un alumne, també acollim la família? 

Formem persones una a una, atenem una a una. La formació està basada en la llibertat, el treball i l’esperit de servei a la societat.

L’ús adequat de les noves tecnologies i la pràctica de les llengües estrangeres, són eines quotidianes en la vida de l’escola.

Aportar al món, persones amb un alt rendiment intel·lectual i motivació per a l’aprenentatge , amb coneixements d’idiomes, amb habilitat per a les noves tecnologies, preocupades per servir els demés i amb una alt grau de responsabilitat personal en els seus deures ciutadans.

Cada alumne té un tutor personal, amb una relació freqüent amb la família fet que facilita una millora contínua , en tots els aspectes acadèmics, personals, culturals, etc.

Unes instal·lacions adequades per a que l’estada a l’escola, resulti agradable als alumnes. Destaca el nivell professional del professorat, la seva joventut i la implicació amb el projecte de centre , del qual formen part l’elegància, els saber parlar i escoltar, l’esperit de servei, l’amor a la llibertat i la feina exigent i ben feta

La nostra metodologia és participativa i dinàmica. L’equip docent transmet els coneixements a través del diàleg, l’observació i l’experimentació. Ensenyem als alumnes a pensar i raonar. Que siguin capaços de descobrir les coses per ells mateixos.

Les activitats escoles pretenen desenvolupar tant les capacitats intel·lectuals com les motrius, esportives, manuals i artístiques, així com les emocionals, per tal d’aconseguir una formació integral.

Es treballa amb ensenyament individualitzat, respectant en la mesura de les possibilitats, el ritme de treball dels diferents nivells dins d’una mateixa classe, així com la cooperació i l’intercanvi de recursos entre els companys, fomentant els treballs en equip.

Fomentem el plurilingüisme. Les nostres llengües habituals, a més del català i el castellà, són l’anglès i el francès, com a segona llengua estrangera.

Pel que fa a l’anglès, s’incorporen diferents matèries impartides en aquesta llengua en tots els cursos, des de P3 fins a 4t. d’ESO. El francès s’inicia a 5è de primària fins a 4t. d’ESO.

L’escola té integrades l’ús de les tecnologies audiovisuals i informàtiques com a eines pedagògiques per a l’aprenentatge i la comunicació. Per aconseguir-ho, disposem de pissarres digitals a totes les aules, des de P2, a la nostra escola bressol Petit Aloma,  fins a les aules d’ensenyament post-obligatori al Centre Santapau-Pifma.

Tanmateix, els nostres alumnes d’ESO treballen alguns continguts de  les matèries troncals amb llicències digitals, amb tablets i d’altres dispositius electrònics.

Treballem amb avaluació contínua i sistemàtica, tenint en compte dos aspectes fonamentals dels alumnes: l’aprenentatge i les actituds. Les famílies tenen informació constant al respecte, per mitjà del nostre Moodle.

Destaquem la importància de la matèria d’Educació Física en tots els cursos. Fomentem el respecte a les regles del joc, a l’esforç individual i grupal i els ajudem a descobrir les possibilitats de cadascú.

Aprendre per Projectes

Aprendre pot ser una diversió. Ja siguin PROJECTES puntuals, setmanals o mensuals, d’ampliació o iniciació, el PROJECTE necessita que el nen-a sigui el protagonista del coneixement. Així que, mentre coneixem com es vivia a la Prehistòria i busquem a la Biblioteca el que hi ha sobre el tema (P5), ens convertim en pirates moderns mentre llegim el llibre “Fede quiere ser pirata” (3r), Ana ens porta el seu violí per veure un de veritat (2n), practiquem amb tutorials de cuina (6è) o visitem Catalunya i els seus monuments (5è), ens divertim aprenent.
Com deia Ruskin: “Si vols resultats diferents, no facis cada dia el mateix”

La Tutoria

Mantenim una estreta relació amb les famílies, perquè creiem que el treball conjunt de les dues institucions (família – escola) és imprescindible per a l’èxit personal dels nostres alumnes, mitjançant: reunions, tutories trimestrals amb pares i alumnes de cicle superior, xerrades formatives i informatives i entrevistes amb psicòleg i logopeda, quan s’escaigui.

És imprescindible el diàleg amb els pares, amb un enfoc positiu. Parlar d’allò que els funciona i d’allò que hem de canviar, però amb el pensament positiu de que la persona sempre té capacitat de millora.

La relació amb l’alumne és permanent mitjançant un diàleg fluid que els ajudi a reflexionar i conèixer-se millor, per tal que es puguin acceptar tal com som i prendre decisions que vagin dirigides a mantener l’esforç i les ganes de millorar.

El centre té elaborats un seguit de documents que concreten els objectius generals i específics que es treballen a l´escola i que regulen la vida del centre:

Projecte educatiu de centre (PEC): especifica les idees bàsiques de qui som i què volem aconseguir.
Programacions per competències: text que recull els objectius i continguts establerts a les diferents àrees durant un curs, un cicle i una etapa, així com els valors, actituds i procediments que es treballaran.
NOFC, NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE: explica com s´organitza i funciona el centre, tant a nivell d´equip docent com d´alumnat.
Projecte lingüístic de centre (PLC): document que determina quina és l´opció lingüística, la primera llengua estrangera i/o segona llengua que s´introduirà, i la llengua vehicular que reguli les activitats del centre.
Pla d´acollida (PAC): regula la forma d´actuació de l´equip de mestres, tant en alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català, com en aquells que provenen d´un altre centre.
Pla d´emergència: pla que preveu com actuar en cas de necessitat i com s´estructura l´edifici.
PAD, pla d’atenció a la diversitat: projecte que regula les actuacions i els seguiments que s’han de portar a terme amb tot l’alumnat que necessita un pla individualitzat de treball.
Pla de convivència: document que té caràcter preventiu i és una eina que ens permet treballar per a que la convivència sigui una realitat. També intervenir en la prevenció de la violència amb la transmissió de valors

Quins són els nostres referents?

La societat del coneixement, els canvis en l’accés a la informació, ens han obligat a replantejar-nos la nostra tasca pedagògica per adaptar-nos a les característiques dels alumnes d’avui en dia.

Al mateix temps, creiem que no pot haver acció pedagògica fructífera sense referents.
L’educació ha de basar-se en bases científiques i no en simples suposicions o desitjos.
Així, el caràcter dinàmic i flexible dels nostre projecte, es basa en les visions de:

La pedagogia en l’acció de John Dewey i “el seu aprendre fent”, que es va concretar en l’aportació de William Heard Kilpatrick, per mitjà del conegut mètode de projectes.

 • Les teories genètiques-cognitives de Jean Piaget, sobre el desenvolupament cognitiu, que juntament amb les teories genètic-dialectives de Lev Vygotski, ens descriuen el marc constructivista en l’educació.
 • L’educació en llibertat de Francesco Tonucci, que posen en relleu la importància de proporcionar espais de temps per què els alumnes realitzin activitats diferents a les acadèmiques, cosa que contribueix el seu desenvolupament integral.
 • El constructivisme de David Ausubel, l’aprenentatge significatiu i les seves aportacions als docents i a l’alumnat.
 • El treball col.laboratiu de David W. Johnson i Roger T. Johnson, que defineixen com “la utilització didàctica de grups reduïts en els quals, els alumnes treballen junts per a maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels demés.
 • Les estructures d’aprenentatge cooperatiu de Spencer Kogan, que tendeixen a la interdependència positiva (Si hom guanya, guanya l’altre) i la responsabilitat individual.- L’aprenentatge basat en el pensament de Robert Swartz, i l’escola de pensament visible, aquells que van apostar per introduir en l’activitat didàctica amb models o patrons senzills que permetin l’alumne prendre a pensar, per mitjà de diverses rutines i estratègies que promoguin una forma de pensar, connectar i explorar qualsevol material d’aprenentatge.
 • Les teories de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, qui va demostrar que tots som diversos i per a créixer íntegrament, hem de desenvolupar les nostres intel·ligències: lògico-matemàtiques,  verbals, espacials, musicals, corporals, cinestètiques, interpersonals…
 • Les teories de la intel.ligència emocional de Goleman, que han traduït en les aportacions dels models de Myers, Salovey i Caruso junt a la visió neuro-emocional.
 • La visió educativa de la creativitat de E. de Bono, H. Gardner i el mític informe de Robinson, ens fan entendre que educar per a la creativitat, és educar pel canvi formant persones versàtils, originals, amb capacitat inventiva, àmplia visió de futur, amb iniciativa pròpia i confiança en les seves possibilitats.

 

No considerem aquestes referències definitives, ja que l’Escola Aloma duu a terme un gran esforç per una contínua formació de tots els membres de la comunitat educativa, amb la finalitat d’incorporar els últims avenços pedagògics que es desenvolupin dins i fora de les nostres fronteres.

D’aquesta manera, investiguem, analitzem, visitem altres centres i incorporem a la nostra pràctica docent aquells coneixements i metodologies que ens ajuden a millorar.

Metodologia

La nostra metodologia es basa en el següent:

– Treball per projectes: en els quals, els alumnes desenvolupen coneixements i competències claus mitjançant l’elaboració de projectes que estimulin la seva curiositat per aprendre i descobrir qüestions de la vida real. Mitjançant la investigació i la creativitat, s’aconsegueixen aprenentatges significatius i es millora la motivació i l’autoestima.

– Intel·ligència emocional: Creiem en el desenvolupament integral de la persona. Per aconseguir-ho, els nostres alumnes treballen aspectes com l’empatia, l’autoestima, l’aprendre a reconèixer les emocions i a expressar-les, coneixent-se millor a si mateixos i adquireixen autocontrol i milloren les seves habilitats socials, aprenent a resoldre problemes i evitar conflictes.

– Aprenentatge basat en el pensament: saber pensar és el fonament últim de l’aprenentatge. Els nostres alumnes incorporen destreses que els permeten formar el seu pensament d’una forma eficaç i creativa, per a arribar a conclusions pròpies i que puguin ser aplicades en el seu aprenentatge i a la resta de la seva vida. Aprenen a fonamentar les seves opinions, a comparar alternatives i prendre decisions, a escoltar altres punts de vista, desenvolupament idees crítiques, creatives i analítiques.

– Ús de les tecnologies de la comunicació. Entenem les TIC com a un instrument al servei de la nostra pedagogia. La tecnologia no és una finalitat, però l’experiència ens demostra que s’aconsegueix un millor aprenentatge si s’integra com a eina que els alumnes utilitzen en les seves tasques diàries.

– Sistema tutorial personalitzat. L’escola ha desenvolupat un sistema propi d’atenció als alumnes mitjançant tutories personals en què, els alumnes escullen quin o quina serà el seu tutor/a personal, cada curs. Aquest tutor es converteix en un mentor de l’alumne i l’ajuda a millorar el seu benestar personal, les seves relacions socials i el seu desenvolupament acadèmic. Gràcies a aquesta relació personal, l’alumne potencia la seva autoestima, el seu afany de superació, mentre que el seu tutor es converteix en un referent clau per a l’alumne i la seva família.


Per tot això, a l’Escola Aloma predomina la formació en competències relacionades amb el treball en equip, el pensament eficaç i la gestió de tasques de forma col·laboradora, ja que mostren mètodes inclusius. Així, els nostres alumnes, al finalitzar el procés educatiu, hauran consolidat tot allò que té relació amb les competències claus que tot alumne del segle XXI ha de mostrar, que són les següents:

 • Autonomia. És la capacitat de gestionar-se de forma autònoma.
 • Confiança en sí mateix, amb l’autoestima alta per a mostrar iniciativa personal.
 • Pensament crític: capacitat per a tenir criteris propis d’anàlisi de la realitat.
 • Habilitats comunicatives, que permetin transmetre idees de forma articulada, amb passió dirigida a una pluralitat de persones i contextos.
 • Responsabilitat individual i social, amb un compromís èticopersonal i col·lectiu.
 • Curiositat intel·lectual, manifestant interès en àrees molt diverses, tenint en compte que mai s’aprèn absolutament tot.
 • Treballar col·laborant amb els altres, per a viure en una societat que es caracteritza pel treball conjunt, orientat a aconseguir objectius finals.