93-408-76-25

 Per què escollir-nos? 

Perquè som diferents

 

Estaré preparant bé els meus fills/filles per al futur?

La resposta a aquesta pregunta la té l’Escola Aloma, perquè a més, ho farem junts, escola i família.

 

Per què quan acollim a un alumne, també acollim la família? 

Formem persones una a una, atenem una a una. La formació està basada en la llibertat, el treball i l’esperit de servei a la societat.

L’ús adequat de les noves tecnologies i la pràctica de les llengües estrangeres, són eines quotidianes en la vida de l’escola.

Aportar al món, persones amb un alt rendiment intel·lectual i motivació per a l’aprenentatge , amb coneixements d’idiomes, amb habilitat per a les noves tecnologies, preocupades per servir els demés i amb una alt grau de responsabilitat personal en els seus deures ciutadans.

Cada alumne té un tutor personal, amb una relació freqüent amb la família fet que facilita una millora contínua , en tots els aspectes acadèmics, personals, culturals, etc.

Unes instal·lacions adequades per a que l’estada a l’escola, resulti agradable als alumnes. Destaca el nivell professional del professorat, la seva joventut i la implicació amb el projecte de centre , del qual formen part l’elegància, els saber parlar i escoltar, l’esperit de servei, l’amor a la llibertat i la feina exigent i ben feta


575La nostra metodologia és participativa i dinàmica. L’equip docent transmet els coneixements a través del diàleg, l’observació i l’experimentació. Ensenyem als alumnes a pensar i raonar. Que siguin capaços de descobrir les coses per ells mateixos.

Les activitats escoles pretenen desenvolupar tant les capacitats intel·lectuals com les motrius, esportives, manuals i artístiques, així com les emocionals, per tal d’aconseguir una formació integral.

Es treballa amb ensenyament individualitzat, respectant en la mesura de les possibilitats, el ritme de treball dels diferents nivells dins d’una mateixa classe, així com la cooperació i l’intercanvi de recursos entre els companys, fomentant els treballs en equip.

Fomentem el plurilingüisme. Les nostres llengües habituals, a més del català i el castellà, són l’anglès i el francès, com a segona llengua estrangera.

Pel que fa a l’anglès, s’incorporen diferents matèries impartides en aquesta llengua en tots els cursos, des de P3 fins a 4t. d’ESO. El francès s’inicia a 5è de primària fins a 4t. d’ESO.

plurilinguisme

L’escola té integrades l’ús de les tecnologies audiovisuals i informàtiques com a eines pedagògiques per a l’aprenentatge i la comunicació. Per aconseguir-ho, disposem de pissarres digitals a totes les aules, des de P2, a la nostra escola bressol Petit Aloma,  fins a les aules d’ensenyament post-obligatori al Centre Santapau-Pifma.

bombers-aTanmateix, els nostres alumnes d’ESO treballen alguns continguts de  les matèries troncals amb llicències digitals, amb tablets i d’altres dispositius electrònics.

Treballem amb avaluació contínua i sistemàtica, tenint en compte dos aspectes fonamentals dels alumnes: l’aprenentatge i les actituds. Les famílies tenen informació constant al respecte, per mitjà del nostre Moodle.

Destaquem la importància de la matèria d’Educació Física en tots els cursos. Fomentem el respecte a les regles del joc, a l’esforç individual i grupal i els ajudem a descobrir les possibilitats de cadascú.

 

LA TUTORIA:

Mantenim una estreta relació amb les famílies, perquè creiem que el treball conjunt de les dues institucions (família – escola) és imprescindible per a l’èxit personal dels nostres alumnes, mitjançant: reunions, tutories trimestrals amb pares i alumnes de cicle superior, xerrades formatives i informatives i entrevistes amb psicòleg i logopeda, quan s’escaigui.

 

És imprescindible el diàleg amb els pares, amb un enfoc positiu. Parlar d’allò que els funciona i d’allò que hem de canviar, però amb el pensament positiu de que la persona sempre té capacitat de millora.

La relació amb l’alumne és permanent mitjançant un diàleg fluid que els ajudi a reflexionar i conèixer-se millor, per tal que es puguin acceptar tal com som i prendre decisions que vagin dirigides a mantener l’esforç i les ganes de millorar.

 

El centre té elaborats un seguit de documents que concreten els objectius generals i específics que es treballen a l´escola i que regulen la vida del centre:

Projecte educatiu de centre (PEC): especifica les idees bàsiques de qui som i què volem aconseguir.
Programacions per competències: text que recull els objectius i continguts establerts a les diferents àrees durant un curs, un cicle i una etapa, així com els valors, actituds i procediments que es treballaran.
NOFC, NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE: explica com s´organitza i funciona el centre, tant a nivell d´equip docent com d´alumnat.
Projecte lingüístic de centre (PLC): document que determina quina és l´opció lingüística, la primera llengua estrangera i/o segona llengua que s´introduirà, i la llengua vehicular que reguli les activitats del centre.
Pla d´acollida (PAC): regula la forma d´actuació de l´equip de mestres, tant en alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català, com en aquells que provenen d´un altre centre.
Pla d´emergència: pla que preveu com actuar en cas de necessitat i com s´estructura l´edifici.
PAD, pla d’atenció a la diversitat: projecte que regula les actuacions i els seguiments que s’han de portar a terme amb tot l’alumnat que necessita un pla individualitzat de treball.
Pla de convivència: document que té caràcter preventiu i és una eina que ens permet treballar per a que la convivència sigui una realitat. També intervenir en la prevenció de la violència amb la transmissió de valors