L’Escola Aloma va iniciar la seva tasca docent a l’any 1964. Des d’aleshores ens hem hagut d’adaptar als diferents canvis que s´han anat produint al  camp de l´educació i a la pròpia societat.
Avui dia, som un grup d’escoles compostes per: l’Escola Infantil de primer cicle Petit Aloma, on impartim ensenyaments a nens-nenes des de les 16 setmanes fins els 3 anys, l’Escola Aloma, on els alumnes cursen a partir del 2n. cicle d’Educació Infantil, l’Educació Primària i l’ESO, enllaçant els seus estudis post obligatoris al Centre SANTAPAU-PIFMA, on cursaran Batxillerat, Cicles Formatius i d’altres…

Les nostres escoles són un servei a la societat que tenen per objectiu fonamental, l’educació integral dels nostres infants i joves. Ens definim com una escola activa, pluralista, democràtica i humanista.

L’escola activa es basa en la idea que els nens i nenes tenen unes potencialitats que cal fer sorgir i desenvolupar. En aquesta tasca, els nens són els principals protagonistes i els/les mestres, així com els i les professors/res, els ajuden en el seu procés de maduració.

L’equip docent fomenta la sensibilitat i curiositat dels alumnes, l’activitat motriu i l’experimentació, des de la llar d’infants fins als cursos superiors, desenvolupant el seu creixement personal, maduratiu i acadèmic, emprant estímuls positius i desenvolupant l’esperit crític dels alumnes.

El nostre model educatiu està basat en un conjunt de valors humans, sempre promovent la igualtat de gènere.

El nostre grup d’escoles es caracteritzen per la seva pluralitat, perquè acull totes les persones sense cap tipus de distinció. Eduquem les/els alumnes en el respecte a totes les ideologies i creences, donant les informacions de la forma més objectiva possible  per tal de facilitar la formació progressiva de criteris propis que els permetin analitzar situacions i prendre decisions responsables. Per poder aconseguir-ho hem de treballar des de la infantesa les diferents capacitats dels nens/nenes i joves: intel·lectuals, morals, estètiques i personals.

 Com a escola democràtica, eduquem per formar als nostres alumnes en una societat oberta, lliure i participativa, per tal que puguin viure com a ciutadans responsables.

L’escola es defineix com a humanista. Lluitarem, com a educadors i formadors dels nostres alumnes per poder crear un ambient de treball responsable, que permeti potenciar l’esforç personal, la cooperació i la solidaritat; que els porti a aprofundir, dia a dia, en l’estudi de la realitat social i els problemes que ens planteja.

Però, per aconseguir aquesta formació, aquest estil d’educació, l’Escola aposta pel treball conjunt amb els pares; entenem que l’educació comença a casa, amb la família i, per tant, hem d’establir un lligam estret que ens aporti informacions constants dels alumnes.