93-408-76-25

Psicomotricitat

Metodologia

Tots sabem que els coneixements, hàbits i valors que els nens reben en els primers anys de vida són la base del seu futur pensament i comportament, Aquesta és la raó per la qual no només volem ensenyar sinó també formar.
Per poder treballar amb els nostres alumnes hem de crear un ambient on el nen-a es senti feliç i estimat-da; d´aquesta forma es potencia la seva seguretat; hem de conèixer els nens per poder guiar-los en aquesta tasca tan complexa d´aprendre i entendre, al mateix temps que s´informa i orienta els pares. I com és evident, hem de preparar els nostres educadors pels canvis continus que la societat reclama, participant en cursos, conferències, congressos, etc.
Hem d´entendre que l´escola no és el lloc on es deixa el nen-a per passar el temps, ha de ser quelcom més: el lloc que desperti la curiositat per saber, l´amor per la natura, el respecte pel que és desconegut, el lloc que desenvolupi la seva creativitat i com no, un lloc en el qual es diverteixi al mateix temps que aprèn.
La nostra metodologia potencia la comprensió-reflexió per sobre de la memorització, sense oblidar que aquesta també és necessària.El treball de les diferents àrees ha de ser interdisciplinar i ha de tenir en compte que el joc i el dia a dia ens aporten un munt d´activitats engrescadores i dinàmiques que ens porten a l´aprenentatge significatiu.

Àrees a treballar a Educació Infantil:
• Descoberta d´un mateix
• Descoberta de l´entorn natural i social
• Intercomunicació i llenguatge: matemàtic, verbal, plàstic i musical.
I aprofitant el desig de saber dels nens s´introdueix l´anglès com a 1ª llengua estrangera i l’ordinador com a eina d´ensenyament-aprenentatge des de P.3. A més, a tots els cursos els mestres treballen amb la pissarra digital com una eina més d´ensenyament-aprenentatge. Hem d’educar els alumnes en allò que necessitaran en el seu futur, i dintre d´aquesta visió l´Escola ha de formar els alumnes en les noves tecnologies.
Com a trets més importants del projecte educatiu d´aquesta etapa hem de destacar els següents:
• Ser una escola activa i dinàmica
• Formar el nen-a en valors (esforç, sacrifici, ajut, tolerància, etc), treballant-los en totes les àrees i moments del dia.
• Compartir amb les famílies l´educació dels seus fills-filles (entrevistes, reunions, comunicats, treballs conjunts amb els fills, ESCOLA DE PARES…)
• Fomentar la curiositat per l´entorn i els seus esdeveniments.
• Educar en el respecte als altres (multiculturalitat)
• Ensenyar els trets identificadors de la nostra cultura.
• Potenciar l´ús de les noves tecnologies com a eina d´ensenyament-aprenentatge.
• Motivar els alumnes per aprendre altres llengües.
• Fomentar el gust per la lectura (racó del llibre) com a font de plaer i de coneixement.
• Potenciar el gust per la música, font de creativitat i sensibilitat: audicions, cançons, danses…
A més del  tutor/a que s´assigna a cada classe, que serà la responsable de realitzar les entrevistes amb els pares i portar el control de la tasca d´aprenentatge del  nen-a, el seu treball es complementa amb la mestra de suport, l´especialista d´educació física, l´especialista d´anglès  i el mestre de música.
Altre personal que proporciona una información essencial en el treball diari dels tutors són:
• Equip psicopedagògic: psicòleg, logopeda.
• Pediatra: amb visites setmanals al centre.
• Assessors i especialistes en temes d´infància i adolescència
• Escola de pares-mares

Ensenyaments

LLAR D’INFANTS (de 16 setmanes a 2 anys)
– E.INFANTIL– PRIMÀRIA – ESO
– BATXILLERAT– CICLES FORMATIUS – PQPI-CAS

Equip docent

Mestres-tutors responsables del grup i interlocutors amb la família.
Especialistes en matèries instrumentals i específiques.
Mestres de reforç i auxiliars
Equip psicopedagògic: psicòlegs, logopeda
Pediatra: assessora en temes de salut i visita a l’alumnat
Assessors en temes pedagògics I de teràpies grupals.
Treball conjunt amb: EAP– CSMIJ– EIPI

HORARI DEL CENTRESERVEI DE MENJADORALTRES SERVEIS/ACTIVITATSINSTAL.LACIONSPREINSCRIPCIÓ
L´escola té un horari general que va de les 9 a les 13h i de les 15 a les 17h.
ESO: 8-13’30h 15-17h
Menjador: 13-15h. Supervisat per les pròpies educadores

Servei d’acollida:
– matí: 7-9h
– tarda: 17-18’30h.

El centre disposa de cuina pròpia amb menús adaptats segons les diferents edats i necessitats dels nens-nenes (dietes, al.lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc).
– Estimulació auditiva i musical Estimulació lectura. Desenvolupament psicomotor- activitats sensorials.
– Gabinet psicopedagògic.
– Assessorament psicològic.
– Gabinet logopèdic
– Escola de pares– Conferències I tallers.
– Entrevistes individuals.
– Cuina pròpia amb adaptació de menú.
– Projecte de diversificació curricular.
– Activitats extraescolars quadrimestrals.
– Reforç amb mestres de suport
– Casal d´estiu (juliol i setembre)
– Servei de permanència matinal
– Servei de suport escolar, estudi dirigit.
– Colònies i viatges fi d´etapa.
– Pissarres digitals a totes les aules
– Aules de 45-50m
– Patis independents per edats
– Zona de canvi i lavabos
– Cuina pròpia
– Aula d´usos múltiples
– 2 aules d´informàtica
– Aula d´idiomes
– Laboratori de ciències
– Laboratori de tecnología
– Biblioteca

Pàgines de consulta pel procès de Preinscripció:

– www.xtec.cat

– www.gencat.cat/educacio

– www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

Contacta

Vols rebre més informació? Contacta amb nosaltres i t'atendrem molt aviat