Compromís educatiu

Servei de menjador

Servei d'acollida

Petició extraescolars

Qüestionari interès general

Full comanda vestuari

Dret a la pròpia imatge

Autorització medicació

Autorització per marxar sol/a de l'escola

Declaració responsables de l'alumnat de la Covid-19

Entregar 3 dies abans de la incorporació al centre. En cas contrari, el document no tindrà validesa i l’alumne no podrà entrar.

Declaració alumnes Primària

Declaració alumnes Secundària

Declaració alumnes Ed. Infantil