INTRODUCCIÓ

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

FINALITAT

A l’etapa d’educació infantil (0-6), facilitar la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

DATES D’APLICACIÓ DEL PLA

A partir de la data d’entrada en Fase 2 en el municipi (8 al 19 de juny).

ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA I DE L’ACCIÓ EDUCATIVA

1.1.- Alumnat

 • El retorn presencial al centre per part dels alumnes és voluntari per les famílies.
 • Es prioritzarà l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Les famílies que portin els infants a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà.
 • Els centre farà una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el mes de juny, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5.

1.2.- Requisits per a poder-se incorporar

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Serveis Territorials del Baix Llobregat Inspecció d’Educació manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

 

2. Espais i grups

L’alumnat sempre haurà de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible. En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.
Els espais per a grups (de fins a 8 infants a P3, 10 a P4 i P5), s’analitzaran a partir dels principis següents:

 •  La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.
 • No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives

3. Fluxos de circulació

– Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc del centre s’han establert circuits i s’ha organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:

3.1. Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 15-20 minuts per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.
 • Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.
 • Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.
 • Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

3.2. Circulació pels passadissos i accés al pati

– Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

 

4. Patis

 • La sortida al pati es farà de manera seqüenciada.
 • Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.

5. Menjador

– No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs.

6. Material escolar

 • Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.
 • Per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat.

7. Horaris dels grups (d’entrada, sortida i esbarjo)

La definició dels horaris serà adaptable, i podrà ser flexible i diferent de l’horari establert per l’ordre de calendari. A l’etapa d’educació infantil, l’horari marc serà de 9h a 13h

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC DE CONTAGI

Tot el personal ha de conèixer les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.

PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ:

a) Reforç de conductes saludables.

L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:
• Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.
• Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de durada.
• El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.
• Utilització correcta de les mascaretes.
• És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta

b) Distanciament físic:

– Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 15-20 minuts per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

c) Rentat de mans:

– Es requerirà rentat de mans:
• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
• Abans i després dels àpats
• Abans i després d’anar al WC (infants continents)
• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.

– Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.

– En punts estratègics (entrada aules,…) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

d) Mascaretes

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:

 • Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys) No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la.
 • Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

 • Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
 • Avisar pares, mares o tutors.
 • Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.
 • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
 • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

 • Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
 • Avisar pares, mares o tutors.
 • Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.
 • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
 • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Descarregueu-vos aquí el document amb la declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil.