PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 20-21

Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 20/21 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre
educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.

Tot i la situació de pandèmia, l’escola garantirà que tot l’alumnat pugui tenir accés a l’educació en condicions d’equitat. L’aprenentatge al centre escolar ha de poder continuar amb la màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. L’escola vetllarà per garantir ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. A través de les mesures
desenvolupades a continuació, el centre pretén contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Així i tot, les famílies seran responsables de prendre mesures de prevenció davant la Covid-19 a la seva vida quotidiana atès el caràcter social i públic que té l’escola. Per aquest motiu, les famílies hauran d’enviar el document signat de “declaració responsable per a famílies d’alumnes i nivell” abans d’iniciar el curs. Aquest document el trobareu a la pàgina web del
centre segons l’etapa de l’alumne/a a l’apartat de “documentació” a l’àrea de famílies”.

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA TEMPORAL EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL

Per tal de garantir la màxima presencialitat de l’alumnat a tots els ensenyaments, l’escola Aloma ha decidit crear grups estables d’alumnat amb un tutor i un espai referent. Com també la resta
del personal docent que es distribuirà en grups estables i bombolla.

Durant el confinament, l’escola va fer una aposta per garantir l’assoliment de les competències de les matèries troncals a tots els nivells educatius.

En el curs 20 -21 es mantindrà, a la pràctica educativa, l’ús d’eines i recursos digitals, per tal que de garantir que l’alumnat domini i conegui el treball en xarxa per si es tornés a repetir una situació
com la viscuda, i també per desenvolupar les competències digitals.

Les plataformes que s’utilitzaran seran:

 • Etapa Infantil: enviament de vídeos explicatius i activitats per correu electrònic.
 • Etapa Primària: seguiment de les classes de manera telemàtica a través de Google Classroom i Google Meet.
 • Etapa ESO: Seguiment de les classes de manera telemàtica a través de Google Meet i Moodle

El centre disposarà d’un llistat de l’alumnat i el professorat en situació vulnerable i compatible amb la Covid-19. Per tal de fer un seguiment i control exhaustiu.

Tanmateix, les famílies hauran de signar obligatòriament la declaració responsable de garantir amb la prevenció de la COVID-19.

Les tutories es faran de forma presencial i telemàtica, prioritzant les telemàtiques, tal com marca l’últim comunicat del Consorci. Les presencials es realitzaran a l’edifici de secundària i
s’entrarà pel carrer Santapau, 85. Per prevenció els despatxos tindran pantalles protectores i serà obligatori l’ús de mascaretes. Així com mantenir les mesures higièniques necessàries. A les tutories només hi podrà acudir una persona.

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE.

Es treballarà amb les plataformes triades pel centre, tal com s’ha indicat al primer punt. Durant el curs es desenvoluparà l’ensenyament i aprenentatge d’aquests recursos. En cas de confinament
parcial, el grup possible confinat treballarà de manera telemàtica amb les plataformes ja treballades durant el confinament i triades ple centre. Durant els primers dies de confinament s’habilitarà un horari de treball i connexions tenint en compte les característiques i necessitats del grup i de l’equip docent.

 

3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS

Per tal d’iniciar el curs 20-21 amb les mesures adequades s’ha fet la següent organització.

L’alumnat tindrà com a espai de referència la seva aula habitual. Les aules estaran habilitades per garantir les mesures de higiene i seguretat necessàries.
L’alumnat tindrà accés als espais comuns: passadissos, lavabos i patis i hauran de fer ús obligatori de les mascaretes.
Tot l’alumnat de l’escola ha de portar una mascareta homologada, degudament marcada, amb una bossa de paper o un sobre de paper per poder guardar-la. L’escola facilitarà mascaretes
homologades a tot l’alumnat.

Aquesta informació serà susceptible de modificació en cas que tinguem professorat que emmalalteixi o bé, que les persones vulnerables, s’acullin en cas de brot a una situació d’ILT.

Així mateix, l’espai de l’esbarjo estarà delimitat per cursos per tal de garantir el distanciament entre grups estables. El centre disposa de diferents espais diferenciats de patis. Per tant, l’esbarjo el poden realitzar els grups de forma simultània, però seqüenciada. Els infants sortiran al pati entre les 10 i les 11 hores, tot i que sempre que sigui necessari o adient podran sortir:

 • El grup de P3 (10:15h a 10:45h) accediran al pati de l’entrada de l’escola.
 • El grup de P4 (10:20h a 10:40h) accediran al pati principal d’educació infantil.
 • El grup de P5 (10:25h a 10:55h) accediran al pati principal d’educació infantil.
 • Els cursos de 1r i 2n de primària aniran al pati del menjador en espais diferenciats.
 • El cursos de 3r i 4t de primària aniran al pati del terrat del centre (diferenciats per espai).
 • El cursos de 5è i 6è de primària aniran al pati terrat de l’escola (diferenciats per espai).
 • El grup de 1r d’ESO aniran al pati del terrat del centre (diferenciats per espai).
 • El grup de 2n d’ESO aniran al pati del terrat del centre(diferenciats per espai).
 • El grup de 3r d’ESO i 4t d’ESO aniran al pati exterior del centre (pati canastes) (diferenciats per espai).

Així com també, el servei de menjador. Es trobarà delimitat per espais i grups, el qual quedarà de la següent manera:

 • El grup de P3, P4 i P5 dinaran a la seva respectiva aula en el primer torn.
 • El grup de 1r i 2n dinaran al menjador degudament separats en el primer torn.
 • El grup de 3r i 4t dinaran a la classe de sisè degudament separats en el primer torn.
 • El grup de 5è, 6è i l’ESO dinaran al menjador en el segon torn degudament separats.

Un cop acabi l’estona de menjador, l’alumnat anirà al pati que es trobarà diferenciat per espais segons el grup. Cada grup té un monitor o monitora per garantir l’estabilitat del grup. Per aquest
mateix motiu, no es podrà quedar a dinar de manera puntual cap alumne/a.

 

4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES.

Per garantir la distància de seguretat hem establert l ́accés a l’Escola en diferents horaris i espais, a més l’alumnat accedirà per portes diferenciades i per grups (veure quadre).

Al vestíbul es marcarà una línia divisòria per tal que tinguin present el distanciament social. Quan els alumnes accedeixen a l’escola, sempre hi ha una persona donant la benvinguda.
S’ha recomanat a les famílies prendre la temperatura abans de venir a l’escola i verificar el bon estat de salut de l’infant. Els infants es netejaran la sola de les sabates amb la dissolució que trobaran al vestíbul, es posaran gel hidroalcohòlic a les mans, hauran de deixar un metre i mig de distanciament per fer les entrades i sortides i portar mascareta. A més a més, hauran de tenir present que hi ha 5 rentats de mans durant la jornada escolar, mínim.

Sempre haurem de prendre la temperatura, malgrat que les famílies també la prenen als infants a casa abans de sortir, tal com marca la normativa COVID. En cas de tenir qualsevol
simptomatologia no podran assistir a l’escola per tal de protegir la resta d’alumnat. En cas que el responsable de l’escola truqui a la família, hauran de venir a buscar al nen/a per tal de preservar la
salut de la resta de nens i nenes, i no només en cas de simptomatologia COVID (hi ha moltes malalties contagioses en aquestes edats), a més d’haver de informar al responsable de salut
comunitària si fos necessari.

La persona que porti l’alumnat a l’escola no podrà accedir al centre i només podrà haver un acompanyant per infant. Les famílies són responsables de garantir la distància al carrer amb les
altres famílies, tenint present l’horari. Només serà possible un acompanyant per alumne/a tant per entrar com per sortir, excepcionalment podran venir més persones en cas de ser família nombrosa i coincidir horaris en llocs diferents. Hauran de deixar el nen-a a la porta general amb la persona que el rebi, d’un en un i de la forma més ràpida possible, ja que tots i totes les famílies hauran de mantenir torn d’entrada amb dos metres. Les famílies no poden esperar a la porta als germans/nes grans. En cas d’haver aglomeracions continuades haurem d’informar a la Guàrdia Urbana. En l’horari d’entrada i de sortida cap família podrà accedir al centre, per qualsevol gestió al centre s’haurà de demanar cita prèvia.

L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar a que tot l’alumnat hagi entrat al centre i el mateix procediment es farà per a les sortides. En casos reincidents es prendran mesures. Així com també
es prendran mesures i es sancionarà a l’alumnat que no porti la mascareta quan ho indiqui la normativa.

Els dies de pluja, l’alumnat que entra al pati (4t, 5è i 6è) haurà d’entrar a l’escola a les 8:40h per tal d’agilitzar la resta de cursos, per la porta principal del centre. Si no arriben, no entraran fins el
final. La resta de cursos faran el mateix protocol d’entrada. Per tant, la sortida també es farà a les 16:40h per la porta principal del centre.

Un cop dins, els nens i nenes es dirigiran a la seva aula on trobaran al o la mestre/a esperant-los. A l’hora de la sortida, el tutor/-a els acompanyarà fins a la porta de sortida.

 

5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

 • A l’aula:

Les aules tindran les finestres obertes per tal que hi hagi ventilació natural. Prèviament a l’obertura del centre, les aules s’hauran netejat i desinfectat a fons, a l’igual que els patis. Totes les
aules tindran a disposició de l’alumnat el gel hidroalcohòlic i tot els materials necessaris per garantir la desinfecció i neteja.

Pel que fa al material que utilitzaran els infants, s’haurà netejat i desinfectat prèviament, i es netejarà en tot moment. En acabar la jornada, les joguines de plàstic dur es rentaran al rentaplats i les joguines de roba es rentaran a la rentadora i a més de 60ºC.

Tanmateix, es rentarà les mans dels infants a l’arribada a l’escola. Abans i després de prendre el petit esmorzar, abans i després d’anar al WC, abans i després d’anar al pati i, per suposat, cada vegada que tussin o esternudin.

Es garantiran totes mesures preceptives per tal es compleixi la normativa establertes pel protocol marcat pel PROCICAT.

 • Aspectes que hauran de tenir en compte totes les famílies:
  • L ́alumnat haurà d’entrar sol, cap mare o pare pot entrar al centre, si no és amb cita prèvia per tractar qualsevol altre tema. Convé que sempre porti a l’alumne la mateixa persona.
  • Les entrades es faran esglaonades i poden durar de 15 a 20 minuts. La porta s’obrirà deu minuts abans.
  • Hauran d’entrar guardant les distàncies de 2 metres entre ells. Tindrem marcat el vestíbul i el passadís.
  • Prendre la temperatura abans de sortir de casa i verificar el seu bon estat de salut abans de venir a l’escola.
  • L’alumnat es netejarà la sola de les sabates a la catifa col·locada a l’entrada i es netejaran les manetes amb gel hidroalcohòlic.
  • Les famílies enviaran per correu electrònic, el calendari de vacunacions al dia així com el document oficial de “declaració responsable de la COVID19”.
  • Tant a primària com a ESO, es realitzaran tutories (amb cita prèvia) de manera telemàtica i via telefònica o presencialment garantint la seguretat i el distanciament.
  • Sempre que sigui possible, eviteu que els vostres fills i filles es reuneixin amb grups diferents al seu, tals com, activitats extraescolars fora del centre, etc.
  • És obligatori l’ús de mascaretes dins el centre i fora del recinte del centre, sobretot en espais comuns, tant per a l’alumnat com per a famílies. El centre proporcionarà una mascareta
   homologada a tot l’alumnat del centre. No es podrà accedir al centre sense portar mascareta homologada obligatòria per a tota la jornada escolar des dels 6 anys (1r de primària) i també s’ha de portar a E. Infantil a les zones comunes (entrades, patis, lavabos de P4-P5 i hora de dinar). Cal treballar molt a casa el tema de l’ ús de la mascareta i com s’ ha de treure, independentment que també ho fem a l’aula. Per deixar-la quan se la treguin s’ha de tenir a la motxilla una bossa o necesser de roba i/o paper, mai plàstic (la normativa COVID és molt clara al respecte). Quan es marqui la mascareta, s’ha de fer amb retolador de tela i mai bordar-les o cosir-les, atès que es trenquen els filtres. S ́ha de portar sempre a la motxilla una mascareta de recanvi, i si parlem de educació infantil o cicle inicial preferiblement dos, igual que els de jornada completa (la mascareta s’ha de canviar perquè la durada d’una neta és de 4-5 hores). L’alumnat que porti mascaretes higièniques només les podran portar 4 hores, de forma que les marcarem a l’aula per tal de saber quines són les utilitzades.
  • L’aula es considera grup-bombolla i podran mantenir contacte entre ells-elles, fins a P.5 sense mascareta i a partir de 1r amb mascareta. Les mestres sempre l’hauran de portar,
   estiguin amb el grup que estiguin.
  • És obligatori fer ús del gel hidroalcohòlic per accedir al centre així com, netejar-se les sabates. Es recomana a l’alumnat del Cicle Superior i de l’ESO portar gel hidroalcohòlic a la
   motxilla, com ja ho fan molts de manera habitual. El centre disposa de gel hidroalcohòlic i de tot el material higiènic necessari a totes les aules i espais comuns del centre.
  • Abans d’acudir al centre és recomanable prendre la temperatura als infants, així com observar el seu estat físic.
  • Si un/a alumne/a es troba malament es trucarà immediatament a casa perquè el vinguin a buscar. Haurà de romandre 24 hores a casa per valorar la seva evolució. En cas que l’infant
   presenti símptomes propis de la Covid-19 es trucarà al servei 061, i així també ho hauran de fer les famílies.
  • L’alumnat haurà de netejar i desinfectar els seus estris i materials de treball cada dia per tal que agafin rutines de neteja essencials per aquesta etapa. No podran compartir material amb altres infants, en cap cas.
  • L’alumnat de menjador no es podrà netejar les dents al centre després de l’àpat.
  • Les famílies són responsables de garantir la distància al carrer amb les altres famílies, tenint present l’horari d’entrades i sortides marcat en aquest document.
  • Les famílies i l’alumnat no es podran quedar al voltant del centre ni abans de la entrada ni després de la sortida per garantir les mesures de seguretat sanitàries i de distanciament social. L’escola treballa per garantir la seguretat a l’interior i les famílies han de procurar fer- ho a l’exterior, ja que és una responsabilitat comuna.
  • És obligatori demanar CITA PRÈVIA per poder fer qualsevol gestió administrativa al centre.
  • No es podrà accedir al centre per a comunicacions del dia a dia, caldrà enviar un correu electrònic al centre abans de les 10h.
  • L’alumnat de P3 i l’alumnat nou al centre, ha de presentar el carnet de vacunació actualitzat.
  • Tot l’alumnat del centre, cal que entregui de manera obligatòria el document “declaració responsable de la Covid-19” signat abans d’iniciar el curs.
  • Extraescolars: podem confirmar que la piscina no es portarà a terme, de moment. I de la resta d’activitats no podem informar ja que no hi ha aclariments definitius del tema, malgrat
   que pensem que no hi haurà problemes per fer les intel·lectuals.

Descarregueu-vos aquí el document amb la declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil.