Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre

L’Escola Aloma obrirà les seves portes el dia 8 de juny, en el moment en què Barcelona passi a FASE 2 de desescalada.

Personal que atendrà l’escola en el moment de la seva apertura i de forma alterna:

 • MARTA ORRIOLS SANTANDER: Directora en funcions.
 • SÍLVIA VALLÉS CALVETE: Representant de la titularitat
 • ALBA IBAÑEZ MUÑOZ: Cap d’estudis de primària
 • ANTONIO JOSÉ BOLÓS CONTADOR: Cap d’estudis de secundària

Tot el personal haurà signat el seu document de declaració responsable respecte al seu estat de salut actual. Cap de les persones esmentades ha passat el coronavirus ni ha estat en contacte amb cap persona que hagi estat malalta.

Cada dia, abans d’entrar al centre, el personal es prendrà la temperatura. Un cop dins de l’escola, es rentaran les mans.

Cada persona tindrà al seu abans mascaretes quirúrgiques i una pantalla protectora assignada a cadascuna, la qual haurà de portar al llarg de la seva jornada.

En cas d’haver d’atendre a alguna persona que ho necessiti, s’han ubicat mampares protectores, tant al despatx de direcció com a la secretaria del Centre.

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre

El dia 24 de maig, vam enviar un document a les famílies on se’ls informava sobre l’apertura del Centre i de la possibilitat de portar als seus fills i filles a escola, de manera totalment voluntària,  en horari de 9 a 13 h, per acollir als alumnes en un espai específic, que sempre serà la seva aula. Era necessari que els pares contestessin al document creat a l’efecte, indicant la seva conformitat o no, de portar als seus fills a escola del 8 al 19 de juny, ambdós inclosos.

Tanmateix, s’ha demanat a les famílies que justifiquin la seva petició amb documents on es demostri que hi ha una necessitat de caire laboral.

Pel que fa als nivells d’educació infantil, la previsió en un principi, era la següent:

 • P3: 5 alumnes, atesos per la mestra Mª LUZ GÁMEZ BARRANQUERO.
 • P4: 6 alumnes, atesos per la mestra ARIADNA JORDÁN GÓMEZ
 • P5: 7 alumnes, atesos per la mestra CRISTINA MORENO HINOJOSA

Donat que les esmentades mestres han fet classe de manera telemàtica des de l’inici del confinament i han realitzat vídeos diaris de lecto-escriptura, de llenguatge matemàtic, d’anglès, de jocs i continuaran atenent des de casa als alumnes que no assistiran a l’escola, altres mestres faran el relleu a les tutores:

 • XAVIER FERNÁNDEZ NICOLÁS
 • SARA JORDÁN GÓMEZ
 • DANIEL CANTERO FARRERO

Tanmateix, comptarem amb la resta de mestres i professors de l’equip docent que faran el suport en tot moment, llevat de totes les persones que queden exemptes per la seva situació de vulnerabilitat.

Les famílies que portin als seus nens i nenes a l’escola hauran enviat una setmana abans la declaració responsable conforme els alumnes compleixen els requisits a nivell de salut. (se’ls lliurarà el document oficial)

Atès que  la ràtio indicada ,segons les instruccions,  és de 8 infants per mestre a P3 i de 10 alumnes per P4 i P5,  l’acollida dels nens estaria sotmesa a prioritat segons el punt anterior.

 

Organització de l’acció educativa presencial al nivell de segon cicle d’educació infantil

Les famílies que portin als seus nens i nenes a l’escola hauran enviat una setmana abans la declaració responsable per motius de feina d’ambdós progenitors.

Els alumnes s’ubicaran a les seves aules respectives i se’ls facilitarà joguines que seran les mateixes per cada nen i nena i que no es podran intercanviar.

Cada nen i nena seuran al seu lloc assignat amb una separació de 2 metres entre alumne i alumne.

Les aules es ventilaran abans d’entrar els infants a l’aula, durant l’esbarjo i a la sortida dels nens cap a casa.

Cada dia, en acabar la jornada es netejaran les aules a fons i es desinfectaran diàriament,

El centre disposa de 3 espais diferenciats de patis. Per tant, l’esbarjo el poden realitzar els grups de forma simultània, però seqüenciada. Els infants sortiran al pati entre les 10 i les 11 hores.

 • El grup ubicat a l’aula de P3 accedeix directament al pati gran número 1. (60m²)
 • El grup de P4,  accedirà al pati de l’entrada,  directament per la porta principal. (50 m²)
 • El grup de P5,  pujarà al pati del menjador (60 m²)

A dia d’avui, tenim la confirmació de 7 nens de segon cicle d’EI, (3 de P3, 2 de P4, 2 de P5) que estaran tots ubicats a l’aula de P3, que disposa de bany individual.

Per l’esbarjo, utilitzarem el pati del menjador, degudament marcat amb els corresponents espais de separació.

 

Per accedir i sortir de l’escola

Quan els alumnes accedeixen a l’escola, sempre hi ha una persona donant la benvinguda En aquest moment, se’ls prendrà la temperatura amb un termòmetre digital i aquesta mateixa persona acompanyarà el nen o nena a la seva classe. L’infant, abans d’entrar a la seva aula, es netejarà la sola de les sabates amb la dissolució que trobaran al vestíbul.  Les persones que portin els nens a l’escola no podran accedir al centre.

La Directora en funcions (Marta Orriols) controlarà que entre les famílies i nens que siguin al carrer esperant per accedir a l’escola, hi hagi la distància de separació de 2 m. entre ells.

El vestíbul i el passadís té col·locades les marques de distanciament.

Un cop dins, els nens i nenes es dirigiran a la seva aula on trobaran al o la mestre/a esperant-los.

S’indicarà que només podrà venir un responsable a portar a l’alumne i sempre el mateix, se’ls indicarà que hauran de mantenir la distància de dos metres de separació. Tindran el marcatge en el terra fet amb guix.

La mestra recollirà als nens a l’entrada i els entregarà a la sortida. Mentrestant, un altre mestre es quedarà a la classe.

 

A l’aula

Les dimensions de les nostres aules permetran que els nens i les nenes estiguin separats per 4m² entre ells.

Les aules tindran les finestres obertes per tal que hi hagi ventilació natural.

Prèviament a l’obertura del centre, les aules s’hauran netejat i desinfectat a fons, a l’igual que els patis.

Pel que fa al material que utilitzaran els infants, s’haurà netejat i desinfectat prèviament, i es netejarà en tot moment. En acabar la jornada, les joguines de plàstic dur es rentaran al rentaplats i les joguines de roba es rentaran a la rentadora i a més de 60ºC

Tanmateix, es rentarà les mans dels infants a l’arribada a l’escola. Abans i després de prendre el petit esmorzar, abans i després d’anar al WC, abans i després d’anar al pati i, per suposat, cada vegada que tussin o esternudin.

Es garantiran totes mesures preceptives per tal es compleixi la normativa establertes pel protocol marcat pel PROCICAT.

Puntualitzacions que hauran de tenir en compte les famílies d’educació infanti:

 • Els nens hauran d’entrar sols, cap mare o pare pot entrar al centre, si no és amb cita prèvia per tractar qualsevol altre tema. Convé que sempre porti a l’alumne la mateixa persona.
 • Les entrades es faran esglaonades i poden durar de 15 a 20 minuts. La porta s’obrirà a menys 5, com sempre.
 • Hauran d’entrar guardant les distàncies de 2 metres entre ells. Ja tenim marcats vestíbul i passadís.
 • Els alumnes estaran ubicats a l’aula de P3. No caldrà que portin mascareta, tot i que els mestres sí que la portaran.
 • Prendre la temperatura abans de sortir de casa. A l’escola, se’ls tornarà a prendre a l’entrada.
 • Els alumnes es netejaran la sola de les sabates a la catifa col·locada a l’entrada. Podran portar un parell de sabates d’estiu per canviar-les amb les sabates que portin del carrer, quan entrin a classe.
 • Quan entrin a l’aula, se’ls netejaran les manetes amb gel hidroalcohòlic.
 • Els alumnes portaran un paquet de tovalloletes humides, una ampolla d’aigua plena i mocadors de paper a la seva motxilla, cada dia.
 • Portaran un petit esmorzar dins d’una bossa de plàstic.
 • Les famílies enviaran per mail, el calendari de vacunacions al dia així com el document oficial

 

Declaracions responsable per a les famílies del COVID (Departament d’Educació de la Generalitat)
1-INFANTIL: Clic aquí

 

MATERIAL DE TREBALL:

Els infants portaran el seu propi material de casa, un conte setmanal, joguines petites com cotxets, nines de plàstic que es puguin netejar amb facilitat, guixos blancs i de colors, joguina per fer bombolles de sabó, tot marcat i assenyalat.

Els nens i nenes tindran un lloc a  taula assignat i marcat amb el seu nom i fotografia i no es podran intercanviar d’espai. Tindran una cistella de plàstic, amb les seves joguines diàries, que es netejaran en acabar la jornada per tenir-les desinfectades pel dia següent.

 

Organització de l’acció educativa presencial al nivell de primària

S’aplicarà el mateix protocol de seguretat i higiene que al nivell de 2n. Cicle d’educació infantil

Els alumnes entraran d’un en un, marcant la distància de distanciament de 2 metres entre ells. Al vestíbul i als passadissos, s’han enganxat vinils per marcar les distàncies.

El contacte serà telemàtic , ja que les persones que ho han sol·licitat, rebran la informació per part de les famílies.

La previsió d’alumnes interessats en assistir és molt baixa. Només ho han sol·licitat 3 alumnes i ja s’ha treballat en la línia de les tutores individuals online.

Pel que fa al nivell de 6è., s’han realitzat tutories telemàtiques i s’ha treballat l’acompanyament cap a l’ESO, tant abans del confinament com durant. Per tant, pel que fa a l’acció educativa presencial, de caràcter voluntari, no es durà a terme. Tanmateix se’ls ha ofert la possibilitat de sol·licitar tutories individuals amb cita prèvia, a les quals hauran d’assistir només amb un acompanyant.

Tant a primària com a ESO, s’han anat realitzant tutories de manera telemàtica i via telefònica i s’ha realitzat l’acompanyament emocional, al llarg de tot el confinament

Per finalitzar, pel que fa al grup de 4t. d’ESO, s’ha realitzat l’orientació i se’ls ha informat de tota l’oferta formativa tant de Batxillerat com de CFGM o proves d’accés a cicles.

Tanmateix, se’ls ha ofert la possibilitat de realitzar tutories presencials amb cita prèvia, a les quals hauran d’assistir només amb un acompanyant.

A més, els alumnes han participat a les sessions obertes realitzades al Centre Santapau-Pifma, que és centre de referència post obligatòria. En alguns casos, tant la tutora de 4t., la Sra. Marta Orriols, com en Toni Bolòs, cap d’estudis de secundària, han atès trucades telefòniques personalitzades en més d’una ocasió. Per tant, podem considerar que l’orientació s’ha dut a terme amb èxit.

Per veure el pla d’obertura concret de cada modalitat educativa, seleccioneu-la aquí